นิทรรศการพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยยุคใหม่

         วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้จัดแสดงนิทรรศการพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ ในงานสัปดาห์ห้องสมุดและโครงการรักการอ่าน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนและคณะครูให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com