พิธีฝากตัวเป็นศิษย์แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ รุ่นที่ 14

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์แพทย์แผนไทย รุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นประเพณีของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ที่ยึดถือปฏิบัติกันในทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่แพทย์แผนไทยได้มีโอกาสระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ในการสานต่อวิชาชีพของบรรพชนผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นแพทย์แผนไทยที่ดีสืบต่อไป
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com