การศึกษาดูงานของคณาอาจารย์และนักศึกษาแพทย์
จากวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

         คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน มณฑลหยุนหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 22 คน ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนาและสมุนไพร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการรักษาโรคด้วยมือและยา ณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2559

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com