บทความวิจัยและบทความวิชาการ
อรณัชชา จิตพยัค
การศึกษาแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพผิวหนังของผู้สูงอายุ
อรณิชา ตากูชิ
การศึกษารูปพรรณสัณฐานและสรรพคุณของเทียนตามตาราการแพทย์แผนไทย
ธันย์ชนก ไชยสงคราม
การศึกษารูปพรรณสัณฐานและสรรพคุณของโกฐตามตาราการแพทย์แผนไทย
กมลชนก กองตุ้ย
การศึกษาโอกาสในการบริการหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษาศิษย์เก่าบัณฑิตแพทย์แผนไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด
STAM2002
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย
สุวรรณี หวังมี
การศึกษาความเป็นมาของภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชาวสยาม
วรพร สุริยะวงศ์
การศึกษาความเป็นมาของภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชนเผ่าไท (ต) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนบนของประเทศไทย
ผกามาศ ปะระทัง
แนวเวชปฏิบัติโรคหรืออาการของแพทย์แผนไทยที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชน
นวรัตน์ มีชัย
โรคและอาการเจ็บป่วยตามตำราการแพทย์แผนไทยที่พบได้ในปัจจุบัน
สุพรรษา สุขสมทรง
การประมวลโรคหรืออาการที่ปรากฏในตำราการแพทย์แผนไทย
ขวัญฤทัย รัตนวารี
การนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาปรับใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทย
วราภรณ์ รัตนพาหิระ
แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทยให้ สอดคล้องกับความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน
ชลบุษ ทับทิมทอง
แนวเวชปฏิบัติโรคหรืออาการที่แพทย์แผนไทยสามารถแข่งขันได้
สายฝน สมภูสาร
ภูมิปัญญาการรักษาเรื้อนกวางด้วยกระเบา
ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ 5 ตามพุทธปรัชญา กับสาเหตุการเจ็บป่วยของการแพทย์แผนไทย
ผกามาศ คำเสือ
การศึกษาการเจ็บป่วยที่รักษาได้ดีโดยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
มัณฑนา คำอ้าย
การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการรักษาโรคของการแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย
อุเทน มุกเย
การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพาตที่บ้านด้วยการแพทย์แผนไทยของชุมชนตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สมเกียรติ ดาวดาษ
การรวมพลังดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวทางการแพทย์แผนไทย จังหวัดแพร่
ปิณิดา ถนอมศักดิ์
การศึกษากระบวนการสร้างความยอมรับในผลการรักษาด้วยมือของการแพทย์แผนไทย
จารุวรรณ จันทร์อินทร์
การศึกษาศักยภาพการแพทย์แผนไทยในการลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
ศิริวรรณ เกตุเพชร
วิเคราะห์สมุฏฐานและหลักการรักษาโรคของพุทธศาสตร์การแพทย์ กรณีศึกษาโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง
มะลิวัลล์ ปารีย์
การศึกษาข้อบ่งชี้ของอาการเจ็บป่วยของการแพทย์แผนไทยผ่านลักษณะของอวัยวะในร่างกาย
กฤษดา ศรีหมตรี
ทฤษฎีรสยาในเภสัชกรรมไทย
ดวงนภา แดนบุญจันทร์
Possibility study of treatment of lockjaw and rigidity of tongue symptom by Thai traditional medicine
ชฎาพร แซ่ม้า
การศึกษาองค์ความรู้พืชสมุนไพรสายพันธ์ุชนิดเดียวกันที่ใช้เป็นยาทั้งในไทยและในจีน
จันทวงศ์ แซ่ว้าง
การบูรณาการการนวดแบบแผนการนวดไทยบำบัดเพื่อรักษาอาการอัมพาตและติดขัดเฉพาะที่: กรณีศึกษาแบบแผนการนวดไทยบำบัดของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
จินตนา นันต๊ะ
การวิเคราะห์ผลการรักษาอาการอัมพาตและติดขัดเฉพาะที่ด้วยกระบวนการนวดรักษาของการแพทย์แผนไทย
ณิศรา ชัยวงค์
การวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยในมิติทางวัฒนธรรม
ธัญลักษณ์ ปู่คำสุข
การวิเคราะห์ผลการรักษาอาการปวดประจำเดือนและประจำเดือนมาไม่ปกติโดยกระบวนการรักษาด้วยตำรับยาประสะไพล
โชคชัย แซ่ว่าง
การวิเคราะห์ผลการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนักโดยกระบวนการรักษาด้วยตำรับยาริดสีดวงมหากาฬ
นิตยา นามวิเศษ
การวิเคราะห์ผลการรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารโดยกระบวนการรักษาด้วยตำรับยาคุมธาตุ
นคร จันต๊ะวงษ์
แนวทางการพัฒนาวัตถุดิบพืชสมุนไพรล้านนาเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ข่าวสารวิชาการ


กิจกรรม

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com