วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย


วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ


วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย จ.เชียงราย ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ


วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563


วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ


Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com