คลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธ ณ วัดเม็งรายมหาราช (วัดฮ่องลี่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


กิจกรรมคลินิกการแพทย์ไทยเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบาย ณ เทศบาลตำบลเวียงชัย เชียราย


คลินิกการแพทย์ไทยเคลื่อนที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธ ณ วัดเกี๋ยงเหนือ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


คลินิกการแพทย์ไทยเคลื่อนที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธ ณ วัดเม็งรายมหาราช (วัดฮ่องลี่) จังหวัดเชียงราย


วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย


วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ


วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงชัย จ.เชียงราย ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ


วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563


วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยตามพระราโชบายฯ


Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com