คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน Lin yanfang dai traditional hospital in Xishuangbanna, China

เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผดุงครรภ์ไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรไทย

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

การประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยศึกษา

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบบริการและการรักษาโรคด้วยการแพทย์ไท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยการแพทย์ฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานเครือข่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เสริมทักษะด้านการจัดจำแนกพันธุ์พืชสมุนไพรตามหลักอนุกรมวิธานพืช และการศึกษาสัตว์วัตถุ

ณ องค์การพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมยาไทย

สมาชิกคลับย้อนวัยวิถีไทของโฮงยาปัจฉิมวัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ปีที่ 16

ประเพณีไหว้ครูแพทย์แผนไทยและการปาฐกถาชีวกโกมารภัจจ์

เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง (Kunming Medical University)

สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน

ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561

CRRU OPEN HOUSE ให้เราเติมฝัน 2018

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม modeling นิสิตแพทย์แผนไทย

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561

ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับรักษาโรคของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ชนเผ่าในกลุ่มประเทศอาเซียน

กิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามศึกษาและสำรวจสมุนไพรในป่าธรรมชาติ

ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเถินและหน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 21 ตุลาคม 2561

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนป่าป๋วย จังหวัดลำพูน

ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย

เยี่ยมเยือนและเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Kathmandu University

ณ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ และพบปะผู้บริหาร คณาจารย์..

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่นชมในความพร้อมของวิทยาลัย

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Tokushima

ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

มูลนิธิเมตตาธรรม สาขาเลย ศึกษาดูงาน

ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“กระตุ้นจิตสำนึกความเป็นครูที่สอนด้วยใจ...ใช่เป็นเพียงหน้าที่”

วิทยาลัยการแพทย์ฯ เชื่่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Otoch Manramba University

ณ เมืองอูลานบาเตอร์ ประเทศมองโกเลียนอก

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย “Ichiton Road to University”

จัดนิทรรศการกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 16

ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เยี่ยมชมสวนสมุนไพร

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2

ศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรมไทย

กิจกรรมเนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชการที่ 10

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พิษณุโลก และลพบุรี

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ณ วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มร.ชร.

สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จ.พะเยา

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

เพิ่มวิสัยทัศน์ผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์และสมุนไพร

ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Renew MOU)

ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ฯ ม.ราชภัฏเชียงราย และโรงพยาบาลการแพทย์ใตสิบสองพันนา

การศึกษาดูงานและศึกษาวิจัยสมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านเกาหลีใต้

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วิทยาลัยชุมชนน่านเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

และหารือความมือระหว่างสองวิทยาลัยในอนาคต

พิธีสรงน้ำพระ และสระเกล้า ดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561

บุคลากรและนักศึกษาได้จัดพิธีสรงน้ำพระและสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561

งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561

ฝึกอบรมบูรณาการความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

โดย อาจารย์สันติสุข โสภณสิริ อนุกรรมการในอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

ฝึกอบรมปฏิบัติงานตามหลัก GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ

โดยคุณชัชวาล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัทขาวละออเภสัช จำกัด

กิจกรรมศึกษาดูงานระบบการให้บริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่แพทย์แผนไทยในหน่วยงานการทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมศึกษาดูงานระบบการให้บริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่แพทย์แผนไทยในหน่วยงานการทรวงสาธารณสุข

ผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท ภิรยา ฟาร์มาซี มาร์เก็ต จำกัด

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

การเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพด้านระบบบริการและการรักษาโรคด้วยการแพทย์ไท สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4

คณบดีและคณบดีผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์ฯ

เยี่ยมเยือนโรงพยาบาลเครือข่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน

อบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ฝึกอบรมการใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)

และเครื่องระเหยสุญญากาศ (Falling film evaporator)

วันราชภัฏ 2561

วันแห่งเกียรติยศของชาวราชภัฏ

ร่วมรับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์ประธานในพิธีเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร.

ผู้บริหารและทีมงานจากบริษัทตำรับไทยสมุนไพร จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

และหารือความร่วมมือในการรับบัณฑิต STAM เข้าทำงาน

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

นำทีมโดยคณบดีพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข

ณ โรงพยาบาลพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาลัยการแพทย์ฯ สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน

คณะทำงานในโครงการอบรมองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย – จีน และเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน

งานประชุมนานาชาติปาหม่า 2017 ด้านการแพทย์พื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจีน-อาเซียน

อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาป

พิธีทำบุญสถาบัน ไหว้ครูแพทย์แผนไทย และการปาฐกถาชีวกโกมารภัจจ์ ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เป็นปีที่ 15

ยินดีกับบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 10 และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2560

ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

วิทยาลัยการแพทย์ฯ นำโดยคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณาจารย์

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ในวันที่ 2

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย (โฮงยาปัจฉิมวัย) วิทยาลัยการแพทย์ ฯ กับชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Tokushima และ Yamaguchi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

ประชุมผู้ปกครอง ฝากตัวเป็นศิษย์และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 15

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดู

กิจกรรมอบรมสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมฝึกอบรมการบริหารจัดการและการประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติจากคุณไพศาล เวชพงศา กรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสว่

คณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านดู่

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้มีโอกาสต้อนรับและเป็นวิทยากรให้กับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ 6

โครงการอบรมเรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์จาการประเมินผลงานวิชาการในฐานะ Peer Review

โดยท่านวิทยากรได้กล่าวถึงหลักการผลิตผลงานวิช

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาโรคเฉพาะของการแพทย์แผนไทย ตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ สำหรับบุคลากรการแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอ

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันราชภัฏ 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธี 14 กุมภาพั

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกา

กิจกรรมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นิทรรศการการแพทย์แผนไทยยุคใหม่รับใช้สังคม

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทยยุคใหม่รับใช้สังคม และคว้ารางวัล Best Research Award ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานแสดงผ

แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทย ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559

พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทย

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ศึกษาดูงานที่สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ จำนวน 1

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะ ศึกษาดูงานการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ

พิธีทำบุญสถาบัน พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และงานคืนสู่เหย้า เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ปีที่ 14

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเ

พิธีวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 25

นิทรรศการการแพทย์แผนไทย งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2

กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษาโรคเฉพาะทางของการแพทย์แผนไทยตามแผนบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ สำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นิทรรศการพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยยุคใหม่

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้จัดแสดงนิทรรศการพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ ในงานสัปดาห์ห้องสมุดและโค

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ รุ่นที่ 14

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์แพท

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

พิธีทำบุญอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้จัดพิธีทำบุญอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงพยาบาลการแพทย์แผนไท

การศึกษาดูงานของคณาอาจารย์และนักศึกษาแพทย์
จากวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนการแพทย์แผนไทยจันทนี จังหวัดเชียงราย

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนการแพทย์แผนไทยจันทนี จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คน เข้าศึ

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข

พิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการแพทย์แผนไทย

คณบดีและบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย

พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซานเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (STAM)

นิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยเนื่องในงานหนึ่งใจติวให้น้อง

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทยเนื่องในงานหนึ่งใจติวให้น้อง ระ

กิจกรรมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในอาคารฝึกประสบการณ์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุ วิทยาลัยการแพทย์ฯ

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทาง การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีโอกาสต

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรแ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีลาครูแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และก

นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหา

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีแบบล้านนา การแสดงความเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหา

คณะผู้บริหารจาก Kathmandu University เยี่ยมเยือนวิทยาลัยการแพทย์ฯ

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้

14 กุมภาพันธ์ วันเกียรติยศของคนราชภัฏ

เนื่องด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าศึกษาดูงาน

ด้วย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ได้

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซานกับวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 28

แสดงความยินดีกับแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2558

นักศึกษาแพทย์แผนไทย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากครั้งที่ 2

คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ สำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ 2

คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติการประจำโรงพย

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติปี 2558 เขตสุขภาพที่ 1

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ร

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานที่วิทย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์พื้นบ้านญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยโทกุชิม่า

นิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทยเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื

การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ร

การศึกษาดูงานของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ด้วยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพ ที่วิทยาลัยก

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ มร.ชร. กับวิทยาลัยการแพทย์จีนเป่าซาน มณฑลหยุนหนาน

การเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพรและ การให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือด้านพันธุ์พืชสมุนไพร ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการในการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแพทย์แผนไทย ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ รุ่นที่ 1

วิทยาลัยการแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพกา

นิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรัตนมณีเชียงแสนสิงห์ ๑ และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา

วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้สร้างรูปสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เพื่อแสดงให้นักศึกษาแพทย์

การประชุมนานาชาติปี 2557 เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (International Forum on Biodiversity-Based Economy Development: Global Oppor

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ในวาระที่การสถาปนาครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 27 พฤ

การประชุมสัมมนา

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกจึงจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็น “ความท้าทายและโอกาสของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในอนาค

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและหารือการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลการแพทย์ไตสิบสองปันนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานมหกรรมสมุนไพรโลกและสำรวจตลาดสมุนไพร ณ ประเทศเกาหลีใต้

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกเป็นเครือข่ายของการแพทย์พื้นบ้านในกล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

การแสดงความยินดีบัณฑิต และมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทยบัณฑิตประจำปี 2556

นักศึกษาแพทย์แผนไทยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแ

การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ครั้งที่ 1

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแพทย์แผนไทยบัณฑิต กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม

การพัฒนาความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนใน

แสดงความยินดีกับแพทย์แผนไทยบัณฑิตและแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2557

นักศึกษาแพทย์แผนไทย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑ

การศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึก

ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการแพทย์พื้นบ้านแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการแพทย์พื

ทีมอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรโลก ณ เมืองซานซอง สาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก The University of Tokushima และ Yamakuchi Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ศึกษาดูงาน

คณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานความหลากหลายด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

จากความร่วมมือระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไท

โครงการปลูกยาสมุนไพร เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

เนื่องในวันวิสาขบูชาที่ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ รุ่นที่ 11

กิจกรรมปฐมนิเทศภายใต้โครงการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไท

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com