ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ

ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) ขั้นตอนที่ ๑-๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com