บทความวิจัยและบทความวิชาการ
จารุวรรณ จันทร์อินทร์
การศึกษาศักยภาพการแพทย์แผนไทยในการลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
   2018-10-10
มะลิวัลล์ ปารีย์
การศึกษาข้อบ่งชี้ของอาการเจ็บป่วยของการแพทย์แผนไทยผ่านลักษณะของอวัยวะในร่างกาย
  2018-10-10
ศิริวรรณ เกตุเพชร
วิเคราะห์สมุฏฐานและหลักการรักษาโรคของพุทธศาสตร์การแพทย์ กรณีศึกษาโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง
   2018-08-27
กฤษดา ศรีหมตรี
ทฤษฎีรสยาในเภสัชกรรมไทย
  2018-08-27
ดวงนภา แดนบุญจันทร์
Possibility study of treatment of lockjaw and rigidity of tongue symptom by Thai traditional medicine
   2018-07-02
จันทวงศ์ แซ่ว้าง
การบูรณาการการนวดแบบแผนการนวดไทยบำบัดเพื่อรักษาอาการอัมพาตและติดขัดเฉพาะที่: กรณีศึกษาแบบแผนการนวดไทยบำบัดของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  2018-07-02
ชฎาพร แซ่ม้า
การศึกษาองค์ความรู้พืชสมุนไพรสายพันธ์ุชนิดเดียวกันที่ใช้เป็นยาทั้งในไทยและในจีน
   2018-05-18
จินตนา นันต๊ะ
การวิเคราะห์ผลการรักษาอาการอัมพาตและติดขัดเฉพาะที่ด้วยกระบวนการนวดรักษาของการแพทย์แผนไทย
  2018-05-18
ณิศรา ชัยวงค์
การวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยในมิติทางวัฒนธรรม
   2018-05-18
ธัญลักษณ์ ปู่คำสุข
การวิเคราะห์ผลการรักษาอาการปวดประจำเดือนและประจำเดือนมาไม่ปกติโดยกระบวนการรักษาด้วยตำรับยาประสะไพล
  2018-02-27
โชคชัย แซ่ว่าง
การวิเคราะห์ผลการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนักโดยกระบวนการรักษาด้วยตำรับยาริดสีดวงมหากาฬ
   2018-02-27
นิตยา นามวิเศษ
การวิเคราะห์ผลการรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารโดยกระบวนการรักษาด้วยตำรับยาคุมธาตุ
  2018-02-27
นคร จันต๊ะวงษ์
แนวทางการพัฒนาวัตถุดิบพืชสมุนไพรล้านนาเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
   2018-02-27
ข่าวสารวิชาการ


กิจกรรม

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com